CODUL DE CONDUITĂ

Cuvânt înainte

Reputația Jaeggi Industries RO este influențată în mare măsură de aspectul, faptele și comportamentul fiecăruia dintre noi. Conduita responsabilă și durabilă reprezintă una dintre condițiile de bază pentru succesul nostru economic. De asemenea, aceasta este corelată în mod indisolubil cu responsabilitatea noastră socială față de angajați, parteneri de afaceri, societate și mediul înconjurător. Un element al acesteia este respectarea legislației incidente și aderarea la valori etice într-un mod durabil. Ignorarea acestor reguli de bază în favoarea succesului comercial contravine culturii companiei noastre.

Angajații noștri, care sunt o componentă importantă a organizației noastre, au în egală măsură datoria de a accepta această responsabilitate și de a se comporta ca atare. O conduită ilicită sau improprie chiar și din partea unui singur angajat poate aduce prejudicii semnificative companiei noastre. Prin urmare, fiecare angajat are obligația de a trata cu atenție, de a proteja și promova reputația Grupului în țara respectivă. Integritatea este una dintre valorile noastre de bază și ne așteptăm ca angajații noștri să acționeze în conformitate cu aceasta.

Având în vedere globalizarea activităților economice și complexitatea tot mai mare a reglementărilor legale, găsirea reperelor devine din ce în ce mai dificilă. Crește riscul abaterilor de la normele legale. Codul nostru de conduită stabilește normele legale și etice de bază în acest sens. Fiind un standard obligatoriu pentru conduita dumneavoastră, scopul acestuia este să reprezinte un ajutor și un ghid, astfel încât să puteți identifica și evita riscurile juridice.

        Semnat de Dariusz Hirtie, Klaus Wittek, si Antiona Muntean

PRINCIPIILE NOASTRE

DREPTURILE OMULUI

Principiul 1: Jaeggi Industries va sprijini și va respecta protecția drepturilor omului proclamate la nivel internațional și se va asigura că nu este complice la orice încălcare a drepturilor omului.

MUNCĂ

Principiul 2: Jaeggi Industries va susține eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.

Principiul 3: Jaeggi Industries va promova echitatea în toate formele sale, abordând lacunele pentru următorii factori, inclusiv, dar fără a se limita la gen, rasă, orientare sexuală, naționalitate și religie.

Principiul 4: Jaeggi Industries va încuraja condițiile de libertate și demnitate, de securitate economică și de egalitate a șanselor.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Principiul 5: Jaeggi Industries va sprijini o abordare precaută a provocărilor de mediu.

Principiul 6: Jaeggi Industries va întreprinde inițiative pentru a promova o mai mare responsabilitate ecologică.

Principiul 7: Jaeggi Industries va încuraja dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor ecologice.

LANȚUL VALORIC

Principiul 8: Jaeggi Industries își va menține angajamentul față de lanțul valoric, în aval și în amonte, de a avansa împreună și de a avea un impact responsabil.

Principiul 9: Jaeggi Industries va promova criterii sociale și de mediu pentru a selecta și a se angaja în relații de afaceri.

ANTI-CORUȚIE

Principiul 10: Jaeggi Industries va lucra împotriva corupției sub toate formele ei, inclusiv extorcarea și mita.

I. Ce este conformitatea?

Conformitate înseamnă că organizația noastră respectă legile și reglementările incidente, precum și propriile standarde etice.

Neconformitățile pot avea drept rezultat prejudicii considerabile pentru companie și pentru angajații și partenerii de afaceri ai acesteia. Pe lângă pierderile comerciale, amenzile foarte mari și sancțiunile oficiale, există și riscul unui prejudiciu semnificativ de imagine. Drept urmare, compania noastră deține un sistem de management al conformității în vederea gestionării corecte și adecvate a unor astfel de riscuri.

Prezentul Cod de conduită definește normele legale și etice de bază ale companiei noastre, iar salariații acesteia au obligația să le respecte. Acesta îi ajută pe angajați să aibă o conduită corectă în situațiile incerte, prin identificarea posibilelor zone de risc și conflict și prin oferirea unor îndrumări concrete în privința acestora.

Abaterile de la prezentul Cod de conduită sunt inacceptabile și vor fi sancționate prin luarea măsurilor ce se impun. În funcție de gravitatea abaterii, aceste măsuri pot merge de la avertismente până la desfacerea contractului de muncă fără preaviz, precum și acțiuni civile în despăgubire și urmărire penală. Prezentul Cod de conduită se aplică la nivel global.

Compania noastră impune conducătorilor să asigure respectarea prezentului Cod de conduită în cadrul echipelor lor. Acest lucru presupune inclusiv să conducă prin puterea exemplului în privința aspectelor legate de conformitate și să comunice cu regularitate importanța prezentului Cod de conduită către membrii echipelor lor. Pentru o mai bună siguranță, se aplică principiul dublului control. De asemenea, compania noastră impune tuturor partenerilor de afaceri (de exemplu, clienți, furnizori, furnizori ai furnizorilor, consultanți, parteneri de vânzări, agenți) să respecte prezentul Cod de conduită și își rezervă dreptul să înceteze relația de afaceri în cazul unor abateri grave sau repetate ale partenerului de afaceri.

II. Combaterea discriminării

Discriminarea este dezavantajarea unor persoane pe motive legate de anumite caracteristici, cum ar fi genul, culoarea pielii, apartenența etnică sau socială, vârstă, invaliditate, limba, religia, ideologia, convingerile politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, orientarea sexuală, avere, naștere sau caracteristicile genetice.

Respectăm demnitatea personală, viața intimă și drepturile omului ale fiecărei persoane. Colaborăm cu persoane cu diferite origini etnice, culturi, religii, vârste, fără a ține cont de invalidități, culoarea pielii, identitatea sexuală, ideologie și gen.

Compania noastră nu tolerează nicio formă de discriminare pe motive de apartenență etnică, cetățenie, gen, origini culturale, rasă, vârstă, invaliditate, convingeri religioase sau orientare sexuală de către salariații companiei noastre.

Compania noastră condamnă toate formele de hărțuire sexuală și comportament ostil („bullying”). Hărțuirea sexuală este definită drept orice comportament de natură sexuală, care este nedorit de persoana hărțuită sau la care persoana respectivă este supusă împotriva voinței sale. Printre astfel de comportamente se numără contactul fizic invaziv și atingerile inutile, aluziile, comentariile și glumele sexiste, solicitările ambigue și expunerea sau atașarea oricărui tip de material cu conținut sexual. Comportamentul ostil este termenul utilizat pentru a descrie un proces conflictual la locul de muncă, în cadrul căruia o persoană sau un grup exercită, în mod repetat și adeseori pe o perioadă mare de timp, o presiune psihologică mare asupra unei persoane și hărțuiește, umilește sau exclude respectiva persoană.

Conduita dorită:

 • Interacțiune tolerantă și plină de respect reciproc.
 • Un comportament nediscriminatoriu.
 • Toleranță zero față de hărțuirea sexuală sau comportamentele ostile.
 • Respect pentru viața privată.
 • Prețuire față de deosebirile culturale.

Conduita interzisă:

 • Discriminarea colegilor și subordonaților, de exemplu pe motive de gen, rasă, invaliditate, vârstă, convingeri religioase sau orientare sexuală.
 • Tolerarea (tacită) a oricărei forme de hărțuire sexuală sau comportament ostil.

III. Conflicte de interese

Conflictele de interese pot apărea dacă, pe de-o parte, un angajat are obligația de a proteja interesele companiei noastre ca angajator și, pe de altă parte, angajatul, ca persoană fizică, având propriile interese, se află într-o altă relație de protejare a intereselor unor părți terțe.

Salariații companiei noastre trebuie să evite situațiile în care interesele personale intră sau ar putea intra în conflict cu interesele companiei noastre, ca afacere. Angajații care se află într-o situație de conflict de interese existent sau potențial trebuie să declare acea situație imediat superiorului direct. Conducătorii pot lua legătura cu responsabilul pentru conformitate pentru asistență suplimentară.

Simpla existență a intereselor personale într-o situație de serviciu nu are neapărat drept rezultat un conflict de interese. Majoritatea situațiilor pot fi rezolvate prin documentarea clară a intereselor personale și prin transparență în privința motivului pentru care nu există un conflict. O astfel de documentare este benefică pentru toate părțile implicate: demonstrează integritatea angajaților și conformitatea din partea companiei noastre.

Conduita dorită:

 • Evitarea situațiilor cu conflicte de interese potențiale.
 • Declararea imediată a tuturor conflictelor de interese existente sau potențiale către superiorul direct.
 • Plățile de comisioane către intermediarii comerciali trebuie convenite contractual în prealabil, iar intermediarul comercial trebuie auditat în prealabil în conformitate cu principiile contractării de furnizori. Tarifele achitate pentru servicii trebuie documentate în conformitate cu principiile contabile generale.
 • Locurile de muncă secundare ale salariaților trebuie să fie întotdeauna declarate în scris și aprobate de companie. Această cerință se aplică în special investițiilor în parteneri de afaceri sau concurenți. Nu există obligația de declarare în cazul achiziționării unor valori mobiliare tranzacționate pe piețele de capital sau al unor simple investiții cu valoare nesemnificativă.

Conduita interzisă:

 • Locurile de muncă secundare și investițiile de capital ale salariaților nu pot fi exploatate în detrimentul companiei noastre.
 • Acceptarea de beneficii personale improprii din partea partenerilor de afaceri ai companiei noastre.
 • Utilizarea bunurilor sau salariaților companiei ca mână de lucru în interes personal prin abuz de încredere.
 • Utilizarea poziției în cadrul companiei noastre în mod neloial în beneficiul propriu sau al rudelor sau prietenilor.
 • Implicarea în activități personale în afara companiei noastre, activități care afectează advers performanța la locul de muncă a salariatului, prin utilizarea de resurse care ar trebui de fapt folosite în vederea derulării raportului de muncă cu compania noastră.
 • Acțiuni în interesul unui concurent al companiei noastre sau o afiliere cu un concurent, care prejudiciază interesele companiei noastre.

IV. Combaterea corupției

Compania noastră adoptă o politică de toleranță zero față de corupție și mită.

Corupția înseamnă abuzul de putere în scopul dobândirii de câștiguri sau avantaje personale. Darea de mită este înfăptuită de oricine oferă, promite sau acordă un avantaj unui oficial public (judecător, funcționar public, salariat încadrat în serviciul public în baza unei grile de salarizare etc.), inclusiv unui oficial public european (oficial public al Uniunii Europene), unei persoane cu o obligație specială în serviciul public sau unui membru al Forțelor Armate Federale, în beneficiul acestuia sau a unui terț, în schimbul efectuării sau promisiunii de efectuare a unui act oficial.

Este interzisă oferirea, darea sau primirea unei gratuități cu scopul sau efectul de a influența procesul decizional al unui partener de afaceri sau al unui oficial public. În anumite situații, poate fi dificil de făcut distincția. În orice caz, gratuitatea trebuie să aibă un caracter legal, neutru, adecvat, rezonabil și transparent. Am definit reguli pentru următoarele situații standard în cazul companiei noastre, conform cărora sumele precizate se aplică în zona Euro și trebuie ajustate pentru țara respectivă în concordanță cu indicele Big Mac:

Cadouri

În multe situații, din motive legate de obiceiurile, tradițiile sau etica locală, există așteptări în ceea ce privește oferirea, darea sau primirea cu bună credință de cadouri sau divertisment de valoare rezonabilă sau a altor gratuități. Cu toate acestea, cadourile pot exercita un anumit grad de presiune socială asupra beneficiarului, care se poate simți la rândul său obligat să ofere în schimb o favoare sau un cadou. De asemenea, trebuie considerate cadouri și călătoriile, biletele gratuite la evenimente sportive sau culturale, invitațiile la masă (cu excepția cazului în care fac parte dintr-un eveniment organizat de companie), serviciile, bonificațiile pentru publicitate și reducerile excesive.

Prin urmare, nu trebuie date sau acceptate cadouri care depășesc valoarea de 35,00 euro. 

Nu pot fi date sau acceptate drept cadouri sume de bani sau tichete valorice în orice formă sau monedă.

Se aplică reguli stricte în special oferirii, dării sau acceptării de gratuități către sau de către oficialii publici, mai ales cei care lucrează în cadrul unor instituții publice de stat. Valoarea acestora nu trebuie să depășească limita de 15 euro. 

Așa-numitele cadouri promoționale (obiecte promoționale sub forma unor materiale publicitare oferite de companii) trebuie să aibă de asemenea o valoare care să nu creeze obligații din partea beneficiarului în cazul acceptării acestora. Selectarea acestora trebuie să se bazeze pe principiul evitării oricărei aparențe de obligație sau lipsă de corectitudine din partea celui care le oferă și a celui care le acceptă. Dacă este cazul, trebuie informat superiorul sau trebuie obținută aprobarea acestuia.

Evenimente de protocol

Sunt permise invitațiile la evenimente de protocol uzuale și adecvate în cadrul unor întruniri, conferințe sau evenimente generale la care angajatul participă în calitate oficială, ca reprezentant al companiei sau în numele acesteia în virtutea funcției sale în companie. Termenii „uzuale” și „adecvate” trebuie interpretate în sens strict.

De regulă, un eveniment de protocol este uzual numai dacă valoarea acestuia nu depășește 60,00 euro (inclusiv TVA) pentru fiecare angajat. În caz de neclaritate, salariatul are obligația să își contacteze superiorul direct și să solicite aprobarea conducerii.

Donaţii

Donațiile trebuie să se încadreze în limitele legale, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, și pot fi efectuate numai de către departamentele companiei desemnate în acest sens.

Spălarea banilor

Spălarea banilor este procesul de disimulare a sursei fondurilor provenind din activități infracționale, cum ar fi terorism, traficul de droguri sau mită și de introducere a acestora în circuitul economico-financiar legal. Pentru a preîntâmpina implicarea involuntară a companiei noastre într-un astfel de proces, scopul declarat al grupului nostru de companii este să aibă relații de afaceri numai cu clienți, consultanți și parteneri de afaceri cu reputație bună, ale căror activități de afaceri respectă reglementările legale și ale căror resurse financiare provin din surse legitime. Trebuie raportate imediat formele de plată, clienții sau tranzacțiile cu caracter suspicios, care prezintă indiciile unor fapte de spălare a banilor. Sub acest aspect, este în special necesar ca toți angajații să fie atenți. Aceștia trebuie să raporteze orice conduită suspicioasă din partea clienților, consultanților și partenerilor de afaceri.

Conduita dorită:

 • Cunoașterea regulilor interne pe tema combaterii corupției, în special prin participarea la instruiri în domeniul conformității.
 • Obținerea acordului și aprobării superiorului înainte de a adresa o invitație unui oficial. De exemplu, și angajații Deutsche Bahn sunt oficiali.
 • Salariații companiei noastre trebuie să respecte procesele incidente de raportare și aprobare pentru fiecare tranzacție în interes de serviciu.

Conduita interzisă:  

 • Darea sau primirea de mită.
 • Oferirea de gratuități cu scopul sau efectul de a influența procesul decizional al beneficiarului.
 • Acceptarea de beneficii care ar putea influența propriul proces decizional.
 • Oferirea, darea sau primirea de gratuități improprii sau excesive.

V. Conduita corectă în domeniul concurenței

Compania noastră este convinsă de importanța unor piețe funcționale și a concurenței ca vectori ai inovației, progresului tehnologic și îmbunătățirii continue a calității. Încălcarea legislației concurențiale și antitrust poate provoca prejudicii mari întregului grup. De exemplu, legislația antitrust europeană prevede amenzi de până la 10% din vânzările anuale ale Grupului (la nivel mondial).

Pragul de constatare a unei abateri în conformitate cu legislația concurențială este foarte mic: Orice conversație cu un concurent în care se discută informații care nu sunt disponibile public constituie deja o încălcare a legislației concurențiale. Această situație este valabilă în special în cazul schimburilor de informații referitoare la strategiile de marketing, reduceri, prețuri, portofoliul de clienți și altele. 

Prin urmare, în comunicările și corespondența cu concurenții, nu se pot schimba informații care ar permite formularea unor concluzii referitoare la comportamentul pe piață actual sau viitor al companiei noastre sau al concurenților noștri. În principiu, este de dorit ca angajații companiei noastre să intre în legătură cu concurenții numai dacă este absolut necesar dintr-un motiv comercial permis prin lege.

Conduita dorită:

 • Angajații trebuie să respecte legislația concurențială și antitrust incidentă.
 • Gestionarea informațiilor sensibile din punct de vedere concurențial cu o atenție deosebită.
 • Conducătorii trebuie informați imediat cu privire la încercările concurenților de a face schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial sau de a coordona practici restrictive.

Conduita interzisă:

 • Coordonarea prețurilor sau a altor condiții cu concurenții.
 • Schimbul de informații relevante pentru piață cu concurenții, ca de exemplu prețuri, reduceri, capacități, teritorii, categorii de clienți.
 • Împărțirea piețelor cu concurenții (de exemplu, sub aspectul teritoriilor, produselor, clienților și surselor de aprovizionare).

VI. Controlul exporturilor

Controlul exporturilor este un instrument legal gestionat internațional care vizează schimbul transfrontalier de bunuri și servicii relevante pentru politica de securitate. Printre altele, rolul său este de a preîntâmpina proliferarea armelor de distrugere în masă. Controlul exporturilor poate impune restricții legale privind comerțul exterior al unei țări sau al unei zone economice, în special în vederea protejării intereselor unei țări în materie de securitate. Ne asigurăm ca bunurile pe care le comercializăm să respecte aceste cerințe în cadrul UE.

Compania noastră respectă toate legile și reglementările vamale și privind controlul exporturilor incidente în statele în care își desfășoară activitatea.

Controlul exporturilor se aplică în general transferurilor de bunuri, servicii și tehnologie dincolo de anumite granițe naționale. Legislația privind controlul exporturilor poate fi incidentă exporturilor sau importurilor directe sau indirecte către și din țările sancționate. Încălcarea acestor legi și reglementări poate avea drept consecință sancțiuni drastice.

Toți salariații implicați în importul și exportul de bunuri, servicii sau tehnologie au obligația de a respecta legile și reglementările incidente privind comerțul exterior.

VII. Protecția datelor, confidențialitate și protecția activelor companiei

Compania noastră respectă legislația incidentă privind protecția datelor și protejează datele cu caracter personal ale salariaților și partenerilor de afaceri. Compania noastră colectează, păstrează, prelucrează sau utilizează datele cu caracter personal exclusiv în scopuri legitime în legătură cu activitatea sa sau în situațiile în care are o astfel de obligație legală și întotdeauna în baza unui temei legal sau cu consimțământul persoanei vizate. Divulgarea neautorizată a cunoștințelor tehnice sau a secretelor comerciale sau de afaceri ale companiei noastre sau ale părților terțe poate avea consecințe grave pentru companie și pentru salariații vizați. Acest lucru este valabil și pentru aparițiile publice: compania noastră urmărește o politică care vizează asigurarea unei imagini coordonate și uniforme.

Compania noastră a implementat orientări interne obligatorii pentru toți angajații privind protecția datelor și securitatea IT. Utilizarea vehiculelor companiei este tratată într-o politică distinctă. 

Conduita dorită:

 • Angajații companiei noastre trebuie să trateze informațiile confidențiale cu cea mai mare atenție și în mod confidențial.
 • O abordare atentă în ceea ce privește datele cu caracter personal, care trebuie colectate, păstrate, prelucrate sau utilizate în alt mod exclusiv pe baza unui temei legal sau cu consimțământul persoanelor vizate.
 • Se recomandă angajaților companiei noastre să ia legătura cu responsabilul cu protecția datelor sau cu departamentul juridic în toate situațiile în care au neclarități.
 • Activele tangibile și intangibile ale companiei (de exemplu, produse, echipamente de lucru, programe software sub licență) pot fi utilizate numai în scopul activității comerciale.
 • Publicațiile externe, pe toate canalele de comunicare, inclusiv pe rețelele sociale (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram etc.), online, tipărite, TV, radio, precum și în contextul discursurilor, prelegerilor, interviurilor și discuțiilor în panel sunt coordonate de angajați cu abilități de comunicare corporative.
 • Toți angajații au obligația de a folosi cu atenție activele companiei noastre și să se asigure ca acestea să nu fie deteriorate, utilizate abuziv sau irosite.

Conduita interzisă:

 • Utilizarea activelor tangibile și intangibile ale companiei în scopuri personale.
 • Utilizarea de conținut care sprijină ura rasială, glorificarea violenței sau alte infracțiuni.
 • Realizarea de înregistrări, fișiere, imagini, sunete sau reproduceri prin intermediul bunurilor companiei în scopuri personale fără acordul superiorului direct.
 • Deteriorarea, însușirea sau irosirea intenționată a bunurilor companiei noastre sau utilizarea acestora în alte scopuri decât cele pentru care au fost prevăzute.
 • Divulgarea neautorizată de informații comerciale confidențiale ale companiei noastre (de exemplu, cunoștințe tehnice, date operaționale și financiare, informații privind clienții) sau a datelor cu caracter personal ale colegilor sau partenerilor de afaceri către părți terțe.
 • Atunci când își exprimă opiniile în public, în special în postările de pe rețelele sociale (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram etc.), la evenimente, sau în forumuri publice online unde compania noastră poate fi recunoscută, angajații – în ciuda dreptului la libera exprimare – își evidențiază opiniile personale ca atare.

VIII. Sănătatea și securitatea în muncă

Fiecare angajat al companiei noastre are dreptul să muncească într-un mediu de lucru sănătos și sigur și este responsabil personal pentru a asigura respectarea regulilor interne privind sănătatea și securitatea în muncă.

Această responsabilitate include asigurarea respectării tuturor drepturilor omului proclamate la nivel internațional, prin evitarea inițierii sau participării la abuzuri ale drepturilor omului și prin respectarea legii care interzice munca forțată și a copiilor. Angajații companiei noastre trebuie să aibă cel puțin 15 ani, respectiv 14 ani în țările care intră sub incidența excepției țărilor în curs de dezvoltare de la Convenția 138 OIM (pentru lucrări periculoase, vârsta minimă este de 18 ani conform Convenției 182 OIM). Standardele internaționale de muncă și sociale ale OIM sunt instrumente juridice elaborate de grupurile sale membre (guverne, angajatori și angajați) care stabilesc principii și drepturi universale fundamentale la locul de muncă. Compania noastră se angajează să respecte aceste principii.

Compania noastră se angajează să respecte reglementările aplicabile privind timpul de lucru la nivel mondial, să plătească o remunerație adecvată în conformitate cu salariul minim, să respecte reglementările aplicabile privind salarizarea și remunerația, să recunoască dreptul angajaților de a forma și a se alătura sindicatelor existente, precum și de a participa la negocierea colectivă. Membrii organizațiilor angajaților sau sindicatelor nu sunt nici favorizați, nici dezavantajați.

Compania noastră acționează în conformitate cu standardele legale și internaționale aplicabile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și asigură condiții de lucru sigure, inclusiv un sistem adecvat de management al sănătății și securității.

Conduita dorită:

 • Angajatul își aduce posibilele contribuții la respectarea regulilor de mai sus și raportează imediat orice încălcare.
 • Angajatul este conștient de faptul că sănătatea și siguranța nu-l privește doar pe el, ci și pe colegii săi.
 • Angajatul contribuie la îmbunătățirea continua a sănătății și securității la locul de muncă.

IX. Protecția mediului

Protecția mediului începe de la fiecare angajat în parte, de aceea este deosebit de important să se asigure promovarea și consolidarea conștientizării mediului în rândul tuturor angajaților.

Abordarea problemelor de mediu se adoptă principiul precauției. Spre deosebire de îngrijirea ulterioară - și anume eliminarea ulterioară a daunelor mediului - pericolele previzibile pentru mediu trebuie prevenite de la început.

Avem cel mai mare impact asupra mediului atunci când clienții noștri folosesc produsele noastre. Din acest motiv, dezvoltarea și diseminarea tehnologiilor ecologice a fost întotdeauna o prioritate pentru noi și trebuie dusă mai departe prin angajamentul și know-how-ul tuturor angajaților noștri.

Conduita dorită:

 • Utilizarea cu discernământ a resurselor și energiei în activitatea zilnică.
 • Analizarea atentă a posibilelor efecte asupra mediului înainte de luarea unor decizii de afaceri.
 • Angajatul contribuie la obținerea unui circuit închis în folosirea materialelor (reciclarea materialelor etc.), asigurând îmbunătățirea continuă a eficienței energetice și a resurselor în producție, precum și reducerea semnificativă a impactului asupra mediului prin diminuarea cantităților de deșeuri și emisii în aer, sol și apă.

X. Conduita în cazul constatării sau suspectării unor abateri

Angajații sunt îndemnați să raporteze imediat informațiile privind abaterile de la prezentul Cod de conduită sau legile și reglementările incidente, cu condiția să procedeze cu bună credință.

Acest lucru înseamnă că angajatul trebuie să aibă motive obiective să creadă că informațiile raportate și orice acuzație aferentă sunt pe deplin întemeiate. Salariații care raportează cu bună credință abateri constatate sau suspiciuni de abateri sunt protejați de represalii.

Orice fel de represalii față de angajații care raportează abateri în conformitate cu aceste principii constituie o încălcare gravă a prezentului Cod de conduită și vor fi sancționate corespunzător. Pe de altă parte, nu vor fi tolerate comunicările făcute cu intenția de a aduce acuzații false la adresa colegilor sau conducătorilor. O astfel de conduită constituie de asemenea o abatere clară și gravă de la prezentul Cod de conduită și va fi sancționată corespunzător.

Persoană de contact: 

Pentru a raporta abateri constatate sau suspiciuni de abateri și pentru a beneficia de asistență și a obține răspunsuri la întrebările legate de conformitate, angajații pot apela la:

XI. Întrebări de control

Dacă au dubii, angajații companiei noastre ar trebui să își pună următoarele întrebări de control:

 • Mi-aș face griji în cazul în care informațiile privind conduita mea ar fi investigate de organele de aplicare a legii, autoritățile din domeniul concurenței sau de alți terți?
 • Mi-aș face griji dacă aș vedea relatări privind conduita mea în online sau la TV? Sau în presa scrisă?
 • Mi-aș face griji dacă ar trebui să îmi explic conduita superiorului meu?
 • Ar încălca superiorul sau colegul meu normele de conformitate dacă ar acționa la fel ca mine?
 • Aș avea rețineri în a povesti unuia dintre membrii familiei mele despre conduita mea?

Dacă răspunsul chiar și numai la una dintre întrebări este „da”, nu trebuie pusă în practică acțiunea planificată!