MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

GÜNTNER KORRUPCIÓELLENES IRÁNYMUTATÁSOK

Előszó

A Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. hírnevét nagyban befolyásolja mindannyiunk megjelenése, cselekedetei és viselkedése. A felelősségteljes és fenntartható tevékenység a gazdasági sikerünk egyik alapvető előfeltétele. Ez elválaszthatatlan része az alkalmazottak, az üzleti partnerek, a társadalom és a környezet felé tanúsított vállalati felelősségnek is. Ennek egy része, hogy fenntartható módon megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, illetve hogy az etikai értékek mentén éljünk. Ha megszegjük ezeket az alapvető szabályokat az üzleti sikerek elérése érdekében, akkor ellentmondunk a saját vállalati kultúránknak.

Alkalmazottaink, mint a vállalataink fontos részei, szintén kötelesek elfogadni ezt a felelősséget, és eszerint eljárni. Akár egyetlen alkalmazott törvénytelen vagy nem megfelelő magatartása is jelentős károkat okozhat a vállalatainknak. Így tehát minden egyes alkalmazott köteles odafigyelni a vállalatcsoport jó hírnevére, és az adott országban fenntartani, valamint terjeszteni azt. Az erkölcsi feddhetetlenség az egyik alapvető értékünk, és elvárjuk, hogy az alkalmazottaink ennek megfelelően viselkedjenek.

A gazdasági tevékenység globalizálódása, továbbá a törvényi szabályozás összetettsége miatt a tájékozódás egyre nehezebbé válik. Folyamatosan nő a törvényszegések kockázata. Az Etikai és üzleti magatartási kódexünk meghatározza az erre vonatkozó alapvető jogi és etikai szabályokat. A kötelezően követendő standardok megadása segítséget és útmutatást kíván nyújtani a tevékenységek során, hogy könnyen azonosíthatóak és elkerülhetőek legyenek a jogi kockázatok.

Schwarczenberger Tamás
ügyvezető
Güntner-Tata Kft.

ALAPELVEINK

EMBERI JOGOK

1. alapelv: A Güntner csoport támogatja és tiszteletben tartja a nemzetközileg deklarált emberi jogok védelmét és biztosítja, hogy a Güntner ne járuljon hozzá az emberi jogok megsértéséhez.

MUNKA

2. alapelv: A Güntner támogatja a munkahelyi és a foglalkoztatási diszkrimináció felszámolását.
3. alapelv: A Güntner az egyenlőség minden formáját előmozdítja az egyenlőtlenséget előidéző tényezők kezelésével, különösen a nem, az etnikai származás, a szexuális irányultság, a nemzetiség és a vallás tekintetében.
4. alapelv: A Güntner megteremti a szabadság és méltóság, a gazdasági biztonság és az esélyegyenlőség keretfeltételeit.

KÖRNYEZET

5. alapelv: A Güntner a környezeti problémák kezelése során az elővigyázatosság elvét követi, támogatja a környezeti kockázatok elővigyázatos megközelítését.
6. alapelv: A Güntner kezdeményezéseket tesz a környezeti felelősségvállalás lehető legmagasabb szintjének előmozdítására.
7. alapelv: A Güntner támogatja a környezetbarát technológiák fejlesztését és elterjedését.

ÉRTÉKLÁNC

8. alapelv: A Güntner az értéklánc mentén „lefelé” és „felfelé” egyaránt fenntartja elkötelezettségét a közös fejlődés és a felelős befolyásgyakorlás iránt.
9. alapelv: A Güntner az üzleti kapcsolatok kiválasztásakor és megkötésekor társadalmi és környezetvédelmi kritériumokat alkalmaz.

KORRUPCIÓELLENESSÉG

10. alapelv: A Güntner a korrupció minden formáját elutasítja, ideértve a zsarolást és a csalást is.

I. Mit jelent a szabályoknak, irányelveknek, előírásoknak való megfelelés?

A megfelelőség azt jelenti, hogy a vállalataink tartják magukat a vonatkozó törvényekhez és szabályozásokhoz, és betartják a saját etikai standardjaikat.

A megfelelőségi szabályszegések jelentős károkat okozhatnak a vállalatnak, az alkalmazottaknak és az üzleti partnereknek. Az üzleti veszteségeken túl nagyon magas bírságokat és hivatalos szankciókat szabhatnak ki ránk, és fennáll a jelentős hírnévvesztés veszélye is. A vállalataink ezért megfelelőségi menedzsment rendszert működtetnek, amely pontosan és megfelelően kezeli ezeket a kockázatokat.

A jelen Etikai és üzleti magatartási kódex meghatározza az üzleti élet, a társadalom és közerkölcs alapvető jogi és etikai szabályait, amelyeket a vállalat és az alkalmazottak kötelesek betartani. Kétség esetén segít az alkalmazottaknak helyesen cselekedni azáltal, hogy azonosítja az esetleges kockázatot és konfliktust okozó területeket, és konkrét útmutatással szolgál ezeken a területeken.

Az Etikai és üzleti magatartási kódex be nem tartása elfogadhatatlan, és megfelelő szankciókat von maga után. A szabályszegés súlyosságától függően ez a szankció lehet figyelmeztetés, a munkaviszony azonnali hatályú felmondása, de akár kártérítési vagy büntetőeljárás is. Az Etikai és üzleti magatartási kódex globálisan érvényes.

A vállalataink elvárják a vezetőiktől, hogy gondoskodjanak az Etikai és üzleti magatartási kódex betartásáról a csapataikban. Ebbe beletartozik a példamutató viselkedés a megfelelőségi kérdésekben, továbbá az Etikai és üzleti magatartási kódex fontosságának rendszeres kommunikálása a csapattagok felé. A további biztonság érdekében a kettős felügyeleti elv alkalmazandó. A vállalataink minden üzleti partnerétől (pl. vevők, beszállítók, alvállalkozók, tanácsadók, értékesítési partnerek, ügynökök) elvárják, hogy azok megfeleljenek az Etikai és üzleti magatartási kódexnek, és fenntartják a jogot, hogy az üzleti partner súlyos és ismétlődő megfelelőségi szabályszegései esetén beszüntessék az üzleti együttműködést.

II. Diszkriminációellenesség

A diszkrimináció nem más, mint egyes személyek hátrányos helyzetbe hozatala bizonyos jellemzők alapján, úgymint nem, bőrszín, etnikai vagy társadalmi hovatartozás, kor, fogyatékosság, nyelv, vallás, világnézet, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti kisebbséggel való kapcsolat, szexuális irányultság, vagyoni, születési vagy genetikai jellemzők.

Tiszteletben tartjuk mindenki személyes méltóságát, magánéletét és személyes jogait. Különböző etnikumhoz, kultúrához, valláshoz, korhoz tartozó személyekkel dolgozunk együtt, függetlenül a fogyatékosságuktól, bőrszínüktől, nemi hovatartozásuktól, világnézetüktől és nemüktől.

Vállalataink nem tolerálnak semmilyen diszkriminációt a munkavállalóiktól etnikum, nemzetiség, nem, kulturális háttér, rassz, kor, fogyatékosság, vallási nézet vagy szexuális irányultság alapján.

Vállalataink elítélik a szexuális és egyéb zaklatás minden formáját. Szexuális zaklatásnak minősül minden szexuális jellegű tevékenység, amely nemkívánatos a zaklatott fél számára, vagy amelynek akaratuk ellenére ki vannak téve. Ebbe beletartozik a tolakodó fizikai kontaktus és szükségtelen érintések, szuggesztív megjegyzések, szexista megnyilvánulások és viccek, kétértelmű kérések, illetve a szexuális tartalmú anyagok mutogatása és csatolása. A zaklatás fogalma az olyan konfliktus kialakulását jelenti a munkahelyen, amelyben egy ember vagy csoport sorozatosan és gyakran hosszú időn keresztül nagy mértékű pszichológiai nyomást helyez valaki másra, és szisztematikusan bosszantja, megalázza vagy kirekeszti a másik személyt.

Elvárásaink:

 • Toleráns és tiszteletteljes magatartás tanúsítása egymással szemben.
 • Diszkriminációmentes viselkedés.
 • Zéró tolerancia a szexuális vagy egyéb zaklatással szemben.
 • A magánélet tiszteletben tartása.
 • A kulturális különbségek elfogadása.

Tilos:

 • Diszkriminálni a kollégákat és a csapattagokat például a nemük, rasszuk, fogyatékosságuk, koruk, vallási nézeteik vagy szexuális irányultságuk alapján.
 • Tolerálni (hallgatólagosan) a szexuális vagy egyéb zaklatás bármely formáját.

III. Érdekellentétek

Érdekellentétek akkor léphetnek fel, ha egyrészt egy alkalmazottnak alkalmazottként védenie kell az őt foglalkoztató vállalat érdekeit, másrészt viszont az alkalmazottnak magánszemélyként a saját személyes érdekében áll a harmadik felek érdekeit védeni.

A vállalat alkalmazottainak el kell kerülniük az olyan helyzeteket, amelyekben a személyes érdekek ellentétben állnak vagy állhatnak a vállalat üzletszerű érdekeivel. A tényleges vagy potenciális érdekellentétben érintett alkalmazottaknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a közvetlen felettesüket a kialakult helyzetről. A vezetők további segítségkérésért felkereshetik a globális megfelelőségi vezetőt.

Egy üzlettel kapcsolatos helyzetben a személyes érdekek puszta létezése még nem jelent szükségszerűen érdekellentétet. A legtöbb esetben a kérdés megoldható azzal, hogy egyértelműen dokumentálják a személyes érdekeket, és átlátható módon nyilatkoznak, hogy miért nem áll fenn érdekellentét. Egy ilyen dokumentáció előnyös minden részt vevő félnek: bemutatja az alkalmazottak feddhetetlenségét és a vállalat megfelelőségét.

Elvárásaink:

 • A potenciális érdekellentéthez vezető helyzetek elkerülése.
 • A tényleges vagy potenciális érdekellentétek haladéktalan jelzése a közvetlen felettesnek.
 • Az üzleti közvetítőknek kifizetett jutalékot előre rögzíteni kell a szerződésben, az üzleti közvetítőket pedig előre ellenőrizni kell a beszállítói szerződtetések elveinek megfelelően. A szolgáltatásokért fizetett díjakat az általános számviteli elvek szerint kell dokumentálni.
 • Az alkalmazottak másodlagos munkavállalását minden esetben írásban közölni kell, és a vállalatnak ezt jóvá kell hagynia. Ez kiemelten érvényes az üzleti partnerek vagy versenytársak vállalatába történő befektetések esetében. Nincs tájékoztatási kötelezettség tőzsdén jegyzett értékpapírok és közvetlen pénzhozammal nem járó nem jelentős mértékű úgynevezett tiszta befektetések esetén.

Tilos:

 • Az alkalmazottak másodállása és tőkebefektetések folytatása a vállalataink kárára.
 • A nem helyénvaló magánjellegű juttatások elfogadása a vállalataink üzleti partnereitől.
 • Az alkalmazottaink munkaidejének vagy a vállalataink tulajdonának magáncélra való felhasználása a bizalommal visszaélve.
 • A személy pozíciójával való hűtlen visszaélés személyes haszonszerzés vagy a rokonok és barátok előre jutása érdekében.
 • Magánjellegű tevékenység folytatása a vállalaton kívül, amely hátrányosan hat az alkalmazott saját munkateljesítményére; illetve olyan erőforrások használata, amelyeket a vállalaton belüli munkavégzésre kellene fordítani.
 • A vállalataink versenytársai érdekében eljárni, vagy olyan kapcsolatot ápolni egy versenytárssal, amely árthat a vállalataink érdekeinek.

IV. Korrupcióellenesség

A vállalataink a korrupcióval és a megvesztegetéssel kapcsolatban a zéró tolerancia elvét vallják.

A korrupció a rábízott hatalommal való visszaélést jelenti a személyes haszon vagy előny érdekében. Megvesztegetést hajt végre mindenki, aki előnyöket kínál, ígér vagy nyújt hivatalos személyeknek és köztisztviselőknek (bíróknak, hivatalnokoknak, az állam által foglalkoztatott személyeknek stb.), beleértve az európai köztisztviselőket is (az Európai Unió köztisztviselőit), a köz érdekében felhatalmazott személyeket, vagy a fegyveres testületek tagjait, és cserébe hivatalos cselekmény végrehajtását kéri a saját vagy egy harmadik fél érdekében.

Jutalmat felkínálni, nyújtani vagy elfogadni az üzleti partner, hivatalos személy vagy köztisztviselő döntési folyamatának befolyásolása érdekében szigorúan tilos. Ennek megítélése az egyes esetekben nehéz lehet. Mindenesetre a jutalomnak törvényesnek, semlegesnek, helyénvalónak, észszerűnek és transzparensnek kell lennie. A vállalatainknál az alábbi standard esetekre határoztunk meg szabályokat. Az ezekben megadott összegek az euróövezetre vonatkoznak, és az úgynevezett Big Mac Index (2021-ben ez kb. 174,42 Ft/EUR) alapján kell őket a megfelelő országokhoz igazítani:

Ajándékok

Az észszerű ajándékok, reprezentáció és egyéb jutalmak jóhiszemű felkínálása, nyújtása vagy fogadása sok esetben elvárható a helyi szokások, hagyományok és erkölcsök miatt. Az ajándékozás azonban társadalmi nyomást helyezhet a fogadó félre, ami miatt kötelességének érezheti a szívesség vagy ajándék viszonzását. Az utazások, a sport- és kulturális eseményekre szóló jegyek, az ebéd- és vacsorameghívások (kivéve a vállalat által kezdeményezett reprezentáció részeként), a szolgáltatások, a reklámbónuszok és a túlzott árkedvezmények szintén ajándéknak minősülnek.

Éppen ezért nem szabad olyan ajándékokat nyújtani vagy elfogadni, amelyek értéke meghaladja az ÁFÁ-t is tartalmazó 35,00 € összeget.

A pénzbeli ajándékok vagy utalványok bármilyen formában vagy pénznemben nem fogadhatók el és nem adhatók ajándékként.

Különösen szigorú szabályok vonatkoznak a hivatalos személyek és köztisztviselők – különösképp az állami kormányzati hivatalok alkalmazottai – számára felkínált és nyújtott jutalmakra. Ezek értéke nem haladhatja meg az ÁFÁ-t is tartalmazó 15,00 € összeget.

Az úgynevezett promóciós ajándékok (promóciós tárgyak a vállalatok reklámanyagaként) értékelése szintén oly módon kell, hogy történjen, hogy elfogadásuk ne jelentsen kötelezettséget a fogadó fél számára. Az ajándékokat úgy kell megválasztani, hogy az bárminemű kötelezettség vagy helytelen viselkedés látszatát kizárja mind a nyújtó, mind a fogadó fél részéről. Amennyiben szükséges, úgy tájékoztatni kell egy felettest is, vagy ki kell kérni a véleményét.

Vendéglátás

Megengedett a szokásos és helyénvaló vendéglátás az értekezleteken, konferenciákon vagy a hivatalos üzletvitel során zajló általános eseményeken, amelyeken az alkalmazott, mint képviselő vagy a pozíciójából eredendően a vállalat nevében eljáró személy vesz részt. A „szokásos” és „helyénvaló” kifejezéseket szigorúan kell értelmezni.

Általános szabályként a vendéglátás csak akkor szokásos, ha az értéke nem haladja meg az ÁFÁ-t is tartalmazó 60,00 € összeget fejenként. Kérdés esetén az alkalmazott köteles tájékoztatni a felettesét és vezetőségi jóváhagyást kérni.

Adományok

Az adományoknak a jogrendszer keretein belül kell maradniuk mind országos, mind nemzetközi szinten, és csak azok az osztályok nyújthatják őket, amelyeket a vállalat külön erre a célra kijelölt.

Pénzmosás

A pénzmosás az a folyamat, amely során elrejtik egy adott pénzösszeg tényleges eredetét. Ez az összeg büntetendő tevékenységekből, például terrorcselekedetekkel, kábítószerkereskedelemmel vagy megvesztegetéssel összefüggésben kerülhet a törvényes pénzügyi és gazdasági körforgásba. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a vállalat akaratlan részvételét ebben a folyamatban, a vállalatcsoport határozott célja kizárólag olyan megbízható ügyfelekkel, tanácsadókkal és üzleti partnerekkel üzleti kapcsolatot fenntartani, akiknek üzleti tevékenysége megfelel a jogi szabályozásoknak és akiknek vagyona törvényes forrásokból származik. A pénzmosásra utaló gyanús kifizetéseket, ügyfeleket vagy tranzakciókat haladéktalanul jelenteni kell. Ehhez különösen fontos minden munkatárs ébersége, akik kötelesek jelenteni az ügyfelek, tanácsadók és üzleti partnerek gyanús viselkedését.

Elvárásaink:

 • A korrupcióellenes belső szabályok ismerete, különösképp az etikai szabályzatra vonatkozó képzéseken való részvétel által.
 • A felettes jóváhagyásának igénylése a hivatalos személy meghívását megelőzően. Hivatalos személy például az Adóhatóság és a MÁV alkalmazottja is.
 • A vállalataink alkalmazottai kötelesek követni a vonatkozó bejelentési és jóváhagyási folyamatokat minden üzleti tranzakció során.

Tilos:

 • Hálapénzt nyújtani és fogadni.
 • Jutalmat felkínálni azzal a céllal, hogy az befolyásolja a fogadó fél döntési folyamatát.
 • Olyan juttatást elfogadni, amely befolyásolhatja a saját döntési folyamatot.
 • A nem helyénvaló vagy túlzó juttatások felkínálása, nyújtása vagy elfogadása.

V. Megfelelő magatartás a versenyben

A vállalataink hisznek a működő piacok fontosságában, és a versenyben, mint az innováció, a technikai fejlődés és a folyamatos minőségbeli javulás hajtóerejében. A vonatkozó trösztellenes és versenyjog megszegése nagy összegű károkat okozhat a teljes vállalatcsoportnak. Az európai trösztellenes törvény például akár a Csoport éves (világszintű) árbevételének 10%-át is kiszabhatja büntetésként.

A versenyjogra nagyon alacsony toleranciaküszöb vonatkozik: A versenyjog megszegésének minősül bármely olyan beszélgetés a versenytársakkal, amelyben nyilvánosan nem elérhető adatokat osztanak meg egymással. Ez különösen igaz a marketingstratégiák, kedvezmények, árak, ügyfélportfóliók stb. megvitatására.

A versenytársakkal való kommunikáció és kapcsolattartás során tehát semmilyen információt nem szabad megosztani egymással, amely lehetővé tenné a következtetések levonását a piac jelenlegi vagy jövőbeli magatartását illetően a vállalataink vagy a versenytársak vonatkozásában. A vállalataink alkalmazottai alapelvként csak akkor tarthatják a kapcsolatot a versenytársakkal, ha ez mindenképpen szükséges egy jogilag megengedett üzleti indok miatt.

Elvárásaink:

 • Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk a vonatkozó trösztellenes és versenyjogi törvényeket.
 • A verseny szempontjából érzékeny információk különösen bizalmas kezelése.
 • A vezetők azonnali értesítése, ha a versenytársak a verseny szempontjából érzékeny információk cseréjét kísérelnék meg, vagy próbálják összehangolni a korlátozó gyakorlatokat.

Tilos:

 • Az árak vagy egyéb feltételek összehangolása a versenytársakkal.
 • A piac tekintetében releváns információ cseréje a versenytársakkal, úgymint árak, kedvezmények, kapacitások, területek, ügyfélcsoportok.
 • A piac felosztása a versenytársakkal (pl. terület, termékek, ügyfelek és kínálati forrás tekintetében).

VI. Exportellenőrzés

Az exportellenőrzés egy nemzetközileg felügyelt törvényes eszköz, amely a határokon átívelő, a biztonsági szabályok hatálya alá tartozó áru- és szolgáltatáscserére koncentrál. Többek között azt a célt szolgálja, hogy megakadályozza a tömegpusztító fegyverek elterjedését. Az exportellenőrzés jogi korlátozást róhat ki egy ország vagy gazdasági térség külföldi kereskedelmére, különösképp azért, hogy megvédje az ország biztonsági érdekeit. A termékeink esetében biztosítjuk, hogy azok megfelelnek ezen követelményeknek az EU-ban.

A vállalataink megfelelnek valamennyi, az üzletvitelben részt vevő országokra érvényes exportellenőrzési és vámtörvénynek, valamint szabályozásnak.

Az exportellenőrzés általánosságban az áru-, szolgáltatás- és technológiacserére vonatkozik egyes nemzeti határok között. Az exportellenőrzési törvények vonatkozhatnak szankcionált országokba tartó közvetlen és közvetett exportokra, és az onnan érkező importokra. A törvények és szabályozások megszegése drasztikus büntetéseket vonhat maga után.

Az áruk, szolgáltatások vagy technológiák importálásában és exportálásában részt vevő minden alkalmazott köteles megfelelni a vonatkozó külkereskedelmi szabályozásoknak és törvényeknek.  

VII. Adatvédelem, titoktartás és az üzleti eszközök védelme

Vállalataink megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek, és védik az alkalmazottak és üzleti partnerek személyes adatait. A vállalataink kizárólag törvényes üzleti célokra, illetve a törvény által kötelező esetekben gyűjtik, tárolják, dolgozzák fel és használják a személyes adatokat, és mindig jogi alapon, valamint az érintettek beleegyezésével.

A vállalataink vagy harmadik felek technikai know-howjának, kereskedelmi és üzleti titkainak közzététele komoly következményekkel járhat a vállalatra és az érintett alkalmazottakra nézve. Ez érvényes a nyilvános megjelenésre is: a vállalatunk olyan irányelvet követ, amely biztosítja az összehangolt és egységes megjelenést.

Vállalataink minden alkalmazottra kötelező érvényű belső útmutatásokat vezettek be az adatvédelem és az IT-biztonság tekintetében. A vállalati gépjárművekről külön házirend rendelkezik.

Elvárásaink:

 • A vállalat alkalmazottai bizalmasan és a legnagyobb körültekintéssel kezelik a bizalmas információkat.
 • A személyes adatok felelős kezelése, és annak biztosítása, hogy csak akkor gyűjtik, tárolják, dolgozzák fel és használják őket, ha azt törvény írja elő, illetve az érintettek hozzájárultak.
 • Arra biztatjuk vállalataink alkalmazottait, hogy kétség esetén keressék fel az adatvédelmi biztost vagy a jogi kollégákat.
 • A tárgyi és immateriális üzleti eszközök (pl. termékek, munkaeszközök, licencelt szoftverek) kizárólag üzleti célra használhatók.
 • Az alkalmazottak a külső megjelenéseket minden médiában, beleértve a közösségi médiát (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, stb.), az online, nyomtatott, televíziós és rádiós médiát, valamint a nyilvános beszédek, előadások, interjúk és panelbeszélgetések keretében történő megjelenéseket egyeztetik a vállalati kommunikációs munkatársakkal.
 • Minden alkalmazott köteles a vállalat üzleti eszközeit körültekintően használni, és biztosítani, hogy azok ne sérüljenek, ne éljenek velük vissza, és ne pazarolják el őket.

Tilos:

 • A tárgyi és immateriális üzleti eszközök használata személyes célokra.
 • Az olyan tartalom használata, amely támogatja a faji gyűlöletet, dicsőíti az erőszakot vagy egyéb bűntetteket.
 • Felvételek, fájlok, képek, hangok vagy reprodukciók létrehozása nem üzleti célból a vállalat tulajdonát használva, a felettes beleegyezése nélkül.
 • Szándékosan megkárosítani, elsikkasztani, elpazarolni, vagy nem rendeltetésszerűen használni a vállalat tulajdonát.
 • A vállalat bizalmas üzleti információit (pl. technikai know-how, üzemeltetési és pénzügyi adatok, ügyfélinformációk) vagy a kollégák és üzleti partnerek személyes adatait felhatalmazás nélkül közzétenni harmadik felek számára.
 • A nyilvános véleménynyilvánítás során, különösen a közösségi médiában (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, stb.), rendezvényeken, nyilvános online fórumokon, ahol vállalatunk felismerhető, a munkavállalók – a szabad véleménynyilvánításhoz való jog sérelme nélkül – ügyelnek arra, hogy a személyes véleményüket erre vonatkozó megfelelő figyelemfelhívással ellátva fejezzék ki.


VIII. Munkavállalói biztonság, egészség

A vállalat minden alkalmazottjának joga van egészséges és biztonságos munkakörnyezetben dolgozni, és személyesen felelős biztosítani, hogy a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó szabályokat betartsák.

Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy minden nemzetközileg deklarált emberi jogot tiszteletben tartanak, elkerülve az emberi jogok megsértésének okozását és az abban való részvételt, valamint tiszteletben tartva a kényszermunka és a gyermekmunka tilalmát. Vállalatunk alkalmazottainak legalább 15 évesnek kell lenniük, illetve 14 évesnek azokban az országokban, amelyek az ILO 138. egyezmény fejlődő országokra vonatkozó kivétele alá tartoznak (veszélyes munkák esetében a 182. ILO egyezmény szerint a minimális életkor 18 év). Az ILO nemzetközi munkaügyi és szociális normái a tagcsoportok (kormányok, munkaadók és munkavállalók) által kidolgozott jogi eszközök, amelyek alapvető egyetemes alapelveket és jogokat határoznak meg a munka világában. Vállalatunk elkötelezett ezen elvek mellett.

Vállalatunk vállalja, hogy világszerte betartja a vonatkozó munkaidő-szabályokat, hogy a minimálbérnek megfelelő béreket fizet, hogy betartja a vonatkozó bér- és javadalmazási szabályokat, és hogy elismeri a munkavállalók jogát a szakszervezetek alapítására és a meglévő szakszervezetekhez való csatlakozásra, valamint a kollektív tárgyalásokra. A munkavállalói szervezetek vagy szakszervezetek tagjai nem kerülnek sem előnybe, sem hátrányba.

Vállalatunk a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos hatályos jogi és nemzetközi előírásoknak megfelelően jár el, és biztonságos munkakörülményeket biztosít, beleértve a megfelelő egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert is.

Elvárásaink:

 • A munkavállaló köteles minden tőle telhetőt megtenni a fenti szabályok betartása érdekében, és köteles haladéktalanul jelenteni minden jogsértést.
 • A munkavállaló köteles figyelembe venni, hogy az egészség és biztonság nemcsak a saját személyünket érinti, hanem a kollégákat is.
 • A munkavállaló is hozzájárul a munkahelyi egészség és biztonság folyamatos fejlesztéséhez.

IX. Környezetvédelem

A környezet védelme minden egyes alkalmazotton múlik, ezért különösen fontos, hogy minden munkavállalónk környezettudatosságát elősegítsük és erősítsük.

A környezeti problémák kezelése során az elővigyázatosság elvét követjük. Az utógondozással - azaz a környezeti károk utólagos felszámolásával - ellentétben az előre látható környezeti veszélyeket már a kezdetektől fogva meg kell előzni.

A legnagyobb hatást akkor gyakoroljuk a környezetre, amikor ügyfeleink a termékeinket használják. Ezért a környezetbarát technológiák fejlesztése és elterjesztése mindig is fontos volt számunkra, és ezt minden munkatársunk elkötelezettségével és szaktudásával kívánjuk előmozdítani.

Elvárásaink:

 • Tudatos erőforrás- és energiahasználat a napi munka során.
 • A potenciális környezeti hatások fontolóra vétele az üzleti döntések meghozatala előtt.
 • A munkavállaló hozzájárul az anyagkörforgások lezárásához (anyagok újrahasznosítása stb.), és törekszik a termelés energia- és erőforrás-hatékonyságának folyamatos javítására, valamint a környezeti hatások folyamatos csökkentésére a hulladék és a levegőbe, talajba és vízbe történő kibocsátások csökkentése révén. 

X. Mi a teendő a feltételezhető vagy tényleges szabályszegések esetén?

Arra biztatjuk az alkalmazottakat, hogy haladéktalanul jelentsék a jelen Etikai és üzleti magatartási kódex vagy a vonatkozó törvények és szabályozások megszegését, amennyiben ez jóhiszeműen történik.

Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott objektív belátása szerint a közzétett információ és bármely kapcsolódó feltételezés alapjában véve valós. A tényleges vagy vélt szabályszegést jóhiszeműen jelentő alkalmazottak nem részesülnek semmilyen büntetésben.

A szabályszegést ily módon jelentő alkalmazottal szembeni bárminemű megtorlás az Etikai és üzleti magatartási kódex egyértelmű és súlyos megszegésének minősül, és megfelelő szankciókat von maga után. Másrészről a kollégák vagy vezetők valótlan meggyanúsításának szándéka nem tolerálható. Az ilyen magatartás szintén a jelen Etikai és üzleti magatartási kódex egyértelmű és súlyos megszegésének minősül, és megfelelő szankciókat von maga után.

Kapcsolattartó:

A valós vagy vélt szabályszegések jelentésére, illetve a megfelelőségi kérdésekben való segítségnyújtásra a következő címek állnak rendelkezésre:

 • Kihelyezett Megfelelőségi postaláda
 • Vezetőség
 • HR Business partnerek és HR munkatársak
 • Globális Megfelelőségi vezető coc@guentner.com
 • Adatvédelmi biztos
 • A cég jogi képviselője
 • vagy a https://guntner.hintbox.eu névtelen bejelentő weboldal.

XI. Ellenőrző kérdések

Kétség esetén a vállalat alkalmazottai az alábbi ellenőrző kérdéseket tehetik fel maguknak:

 • Kellemetlenül érezném magam, ha a tevékenységemet a törvényvégrehajtó hatalom, a trösztellenes hatóságok vagy más külső felek ellenőriznék?
 • Kellemetlenül érezném magam, ha a cselekedetemről online vagy a televízióban beszámolnának? Vagy ha olvasnék róla az újságban?
 • Kellemetlenül érezném magam, ha meg kellene magyaráznom a cselekedetemet a vezetőmnek?
 • A vezetőm vagy kollégám megszegné a megfelelőségi szabályokat, ha ugyanúgy járna el, mint én?
 • Kellemetlenül érezném magam, ha egy családtagomnak kellene beszámolnom a cselekedetemről?

Ha bármelyik kérdésre „igen” a válasz, akkor a tervezett tevékenységet tilos végrehajtani!